Címjegyzék
MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Adatvédelmi szabályzat

Jelen dokumentum a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által megvalósított személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) általános eljárásait mutatja be.

A szabályzat az MKSZ egyedi, adott adatkezelési tájékoztatóihoz kapcsolódik, hatálya kiterjed a kézilabdázók, sportszakemberek adatainak kezelésére, valamint minden olyan adatkezelés esetében alkalmazandó, amely esetében szerződés, vagy más dokumentum ezt a szabályzatot alkalmazandóként jelöli meg.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, vagy jogai gyakorlása érdekében az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat az MKSZ-hez:

adatvédelmi tisztviselő email címe: [email protected]

adatvédelmi tisztviselő neve: laurius.hu Kft.

postai cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. 6. emelet

1. Általános eljárási szabályok

Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokban az alábbi általános szabályok érvényesülnek.

Az eljárás határideje 30 nap, amelyet indokolt esetben, egy alkalommal további 30 nappal meg lehet hosszabbítani.

Azt, hogy a konkrét adatkezelés esetén Ön mely jogával jogosult élni, az dönti el, hogy az MKSZ milyen jogalapon kezeli az adatait, amelyet az adott adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megtalálható.

Jog Hozzájárulás [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont] Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont] Jogi kötelezettség [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont] Jogos érdek [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont] Közérdekű feladat ellátása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont]
hozzáférés a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz X X X X X
hordozhatósághoz való jog a megadott adatokra X
törlési jog X X X X
korlátozási jog X X X X X
helyesbítéshez való jog X X X X X
tiltakozás joga X
hozzájárulás visszavonása X
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga X X X X X

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet a bevezetőben bemutatott elérhetőségeken nyújthat be az MKSZ-hez.

A kérelmek kivizsgálása érdekében, ha a kérelem teljesítése joghatással van Önre, vagy személyes adatokat kér tőlünk, akkor azonosítani kell Önt.

Nem igényel azonosítást az olyan eset, amikor az adatkezeléssel kapcsolatos általános információkat kér az MKSZ-től.

Az azonosítás kézilabdázó és az MKSZ nyilvántartásában található sportszakember esetében a nyilvántartásban található adatok segítségével valósul meg.

Kérdéses esetben az MKSZ felhívhatja Önt, hogy:

-

megyei igazgatóságon, vagy az MKSZ székhelyén személyesen is azonosítsa magát

-

adja meg valamely személyazonosító igazolványa számát (ilyen okmány lehet: személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), anyja születéskori nevét, születési helyét és dátumát, valamint nevét. Ezen adatok alapján a személyi adat és lakcímnyilvántartás nyilvánosan elérhető adatbázisából lekérdezést tudunk végrehajtani, amely visszaigazolja, hogy a megadott adatokhoz kapcsolódik a megadott számú igazolvány.

Azonosítást igénylő esetekben kiskorú kézilabdázó helyett törvényes képviselő tud eljárni. Ebben az esetben az MKSZ felhívja a törvényes képviselőt, hogy igazolja képviseleti jogát, amelyet nyilatkozattal, vagy személyes megjelenéssel tud megtenni a képviselő.

Amennyiben tehát azonosítást igényel a kérelme elbírálása, az MKSZ kezeli az azonosításhoz szükséges adatokat, a kérelmet és adott esetben a törvényes lépviselő adatait is.

Amennyiben az azonosítás nem szükséges az MKSZ a kapcsolatfelvételkor megadott címet (email, vagy postai cím), az Ön nevét, és a kérelmet kezeli.

Az itt megjelenő adatok kezelésének célja az adatkezelési kérelmek megválaszolása és kezelése. Az adatkezelés jogalapja az Ön által a kérelem benyújtásával megadott hozzájárulása. Amennyiben nem szeretné adatait megadni, kérjük telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az adatokat az általános elvélési ideig, 5 évig őrizzük meg.

2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
2.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az MKSZ törli.

Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek az Ön hozzájárulásán alapulnak.

2.2. Tájékoztatás kérés és másolat kérés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

-

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (azaz másolatot kérjen azokról) és

-

a következő információkról tájékoztassa az MKSZ:

o

az adatkezelés céljai;

o

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

o

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhat fel az MKSZ a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést olyan formában biztosítja az MKSZ, ahogy Ön kéri, ez lehet elektronikus forma, postai út, vagy személyes tájékoztatás is.

2.3. Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítse az MKSZ az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Amennyiben az adat az MKSZ nyilvántartási rendszerben is megtalálható, az MKSZ felhívhatja az adatok pontosságának igazolására. Amennyiben az adat a versenyszervezési tevékenységhez kapcsolódik, az adat megadására vonatkozóan a versenyszervezéssel kapcsolatos szabályzataink előírásait is alkalmazni kell.

2.4. Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozza az MKSZ az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az MKSZ a személyes adatok pontosságát (ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozás sem szükséges);

-

ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-

már nincs szüksége az MKSZ-nek a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelés az MKSZ jogos érdekén alapul (ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy az MKSZ jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt az MKSZ.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben az adatkezelés jogának korlátozása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet olyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. kézilabdázóként való pályára lepéshez való jog elvesztése). Az ilyen eshetőségekről a jog gyakorlása során tájékoztatja Önt az MKSZ.

2.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az MKSZ az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte az MKSZ;

-

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;

-

a személyes adatokat jogellenesen kezelte az MKSZ és ez a panasz alapján megállapítást nyert;

-

a személyes adatokat az MKSZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az MKSZ az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból töröli azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-

a személyes adatok kezelését előíró, az MKSZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (a kézilabdázó nyilvántartása, versenyengedély nyilvántartása, TAO elszámolások kezelése);

-

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább az MKSZ, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által az MKSZ megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa az MKSZ.

2.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértette az MKSZ valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

Tájékoztatja az MKSZ emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

3. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja az MKSZ, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az MKSZ adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet az MKSZ, az incidens kezelésre vonatkozó eljárás szerint, amennyiben a Rendelet előírásai szerinti incidens valósul meg, Önt (amennyiben erre lehetőségük van) és a felügyeleti hatóságot is tájékoztatjuk.

4. Egyéb rendelkezések

Az MKSZ fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatóit és a jelen szabályzatot az adatkezelés célját, az adatok körét és jogalapját nem érintően egyoldalúan módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni az MKSZ a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg. Amennyiben az új adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Ön hozzájárulása is szükséges.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2020. november 3. napjától érvényes, az archív változatokat itt találja meg.

Érvényes: 2019.05.10. - 2020.09.28.
Érvényes: 2019. július 31. - 2020. november 2.
Általános
Adatvédelmi szabályzat
Versenyszervezés
Igazolás
Nyilvántartás
Versenyengedély kiadása
Átigazolásra vonatkozó adatkezelés
Kölcsönadásra vonatkozó adatkezelés
Nemzetközi átigazolásra vonatkozó adatkezelés
Nevelési költségtérítés
Nyilvánosan megjelenő adatok (adatbank)
Fizetési sapka szabályzat adatvédelmi tájékoztató
Válogatott kézilabdázókra vonatkozó adatkezelés
Biztosítás kötése a válogatott kézilabdázókra
A válogatottban részt vevő kézilabdázókra vonatkozó adatok kezelése.
Biztonsági terület adatkezelése
Fegyelmi eljárásra vonatkozó adatkezelés
Közreműködőkre és önkéntesekre vonatkozó adatkezelés
A rendezői listára vonatkozó adatkezelés
Versenyrendszer fenntartása
A játékvezetőnek jelentkezés
Az edzőképzéssel kapcsolatos adatkezelés
Ellenőrök tevékenysége
Médiával kapcsolatos adatkezelés
Újságírói akkreditáció
Kézilabda mérkőzések közvetítésére vonatkozó adatkezelés, közösségi média jelenlét
Belső adatkezelési folyamatok
Hírlevelek kezelése
Csapatok kontakt személyeinek nyilvántartása
Emlék albizottság
Játékos-közvetítők és a hozzájuk tartozó kézilabdázók, valamint edzők
TAO
TAO támogatási kérelmek kezelése
TAO támogatások ellenőrzése
Adatkezelési Tájékoztató a COVID okozta kiesések kompenzálására szolgáló támogatással kapcsolatban
Kutatási és statisztikai célú adatkezelés
Akadémiai rendszer kutatási és statisztikai célú adatkezelés
www.mksz.hu
- Főoldal
- Napi műsor
- TV közvetítés
- Fegyelmi
MKSZ
- Főoldal
- Hírek
- NEK - Edzőképzés
- Támogatók
- Elnökség
- Elnökségi határozatok
- Megyei szövetségek
- Adatvédelmi szabályzat
- Munkatársak
- Bizottságok
- NB I-es Liga
- Amatőr Tanács
- Felügyelő Bizottság
- MKSZ Támogatói Alapítvány
- MKSZ Sporttudományi Tanácsadó Testület
- Akkreditáció
- Nemzetközi átigazolás
- Kiadványok
- Címjegyzék
- Fontos információk
- Linkgyűjtemény
- Kézitörténelem
- Antidopping
- Csarnokfelújítási program
TAO Szakma Parasport, csörgőlabda Szenior sport
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentumok
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
Válogatott férfi felnőtt Válogatott férfi junior Válogatott férfi ifjúsági Válogatott férfi serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Válogatott női felnőtt Válogatott női junior Válogatott női ifjúsági Válogatott női serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Kézilabda versenyek Kézilabda versenyek - K&H férfi kézilabda liga Kézilabda versenyek - K&H női kézilabda liga Néhány link
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Napi műsor
- Küldés
- Edzőmérkőzések
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- kezitortenelem.hu
Gyermekbajnokság Kisiskolás bajnokság Régió válogatott bajnokság Kézilabda az iskolában
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentum
- Határozat
- Fotó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Videó
- Videó - szakmai
MKSZ - strandkézilabda Játékvezetés Európa Kupa versenyek - férfi Európa Kupa versenyek - női
- Főoldal
- Hírek
- Verseny, bajnokság
- Fotó
- Videó
- Youtube
- Dokumentum
- Oktatás
- Kapcsolat
- Főoldal
- Hírek
- Oktatás, képzés
- Szabályértelmező videóblokk
- Dokumentum
- Nemzetközi játékvezető, delegált
- Keret
- Bizottság
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
Velünk kerek a világ
- Főoldal
- Hírek
- Szakfelügyelők
- Dokumentum
- Fotó
- Videó
- Blog
- Szakmai anyag / dokumentum
- Szakmai anyag / videó